اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۴۱۵۴۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
سعید حسنی ۰۹۱۹۵۶۹۹۲۸۳- ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان قزوین ، روبروی دخانیات ، پلاک 396

آسیا یدک55415408-021

تلفن

  • ۵۵۴۱۵۴۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۵۴۰۴۳۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • سعید حسنی ۰۹۱۹۵۶۹۹۲۸۳- ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان قزوین ، روبروی دخانیات ، پلاک 396